NOW FREE EXPRESS SHIPPING TO YOUR ADDRESS

Terms & Conditions IZZYSHOP

Terms & Conditions IZZYSHOP

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „e-shop” alebo „internetový obchod”) umiestneného na internetovej doméne www.izzyshop.eu  (ďalej len „internetová doména”) je:

Attila Baláž
Hronska 3375/137
974 01 Banska Bystrica- Šalková
Slovakia

IČO: 53390946
DIČ: 1126030488

+421 917 352 510

Ktorý je zároveň predávajúcim v tomto internetovom obchode, ktorý je špecializovaný na predaj použitého tovaru :zberateľsky obuv, použitý obuv, použite oblečenie, použite doplnky ktorý tovar je oslobodený od platenia DPH.

 

Článok 1. Úvodné ustanovenia

1.             Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.

2.             Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Novelizáciou zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, účinnou k 01.05.2014, boli z definície spotrebiteľa vylúčené právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľom nie je firemný zákazník, teda zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH). Firemní zákazníci nemajú takisto nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu ani odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľom nie sú ani fyzické osoby, ktoré nakupujú tovar pre výkon svojho povolania.

3.             Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

4.             Vyplnením objednávkového formulára a potvrdením oboznámenia sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto Všeobecným obchodným podmienkam predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

5.             Predávajúci je zároveň aj:

a)    prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „internetový obchod“),

b)    prevádzkovateľom informačného systému v zmysle ustanovenia 136/2014 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.             Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

7.             Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
8.         Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu predávajúceho.

9.         Kúpnu cenu platí kupujúci pri objednaní tovaru prostredníctvom platobnej brány a spolu s tovarom mu bude doručená aj faktúra, ako doklad o zaplatení kúpnej ceny.

10.       Produktom sa rozumie každý tovar ponúkaný na predaj prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

 

Článok 2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.             Tovar môže zákazník objednávať u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na internetovej doméne.

2.             Objednávku zákazník ukončí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby”. Pred odoslaním má zákazník k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom pri odoslaní objednávky potvrdí oboznámenie sa a súhlas s týmito VOP.

3.             Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:
​a) vlastnostiach tovaru;

​b) ​celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.

4.             Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

5.             Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu zákazníka:

a)    ​potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare (potvrdenie obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie, ktoré zároveň slúži aj ako potvrdenie o uzavretí zmluvy ;

b) ​odkaz na formulár na uplatnenie práva zákazníka na odstúpenie od zmluvy;

čím dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, o čom predávajúci kupujúcemu zašle písomné potvrdenie uzatvorenia kúpnej zmluvy, v zmysle zákona na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku č. 102/2014 (konkrétne § 6): Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

6.         V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „objednávka“, je kupujúci povinný, v objednávke zvoleným spôsobom, zvoliť formu úhrady kúpnej ceny a následne zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

7.         Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

8.         Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúceho, že nepodmieňuje uskutočnenie objednávky vyžadovaním súhlasu s obchodnými podmienkami, predovšetkým vzhľadom na rozhodnutie SOI SK/0677/99/2015.Článok 3. - Kúpna cena a platobné podmienky

1.              Predávajúci nie je platiteľ DPH.

2.             Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v internetovom obchode alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch v internetovom obchode, individuálne zľavy pre zákazníka alebo iné zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.

3.             Cena tovaru sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na predmetnom internetovom obchode pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

4.             Spôsob zaplatenia kúpnej ceny a celkových nákladov súvisiacich so samotnou objednávkou a doručením tovaru (spôsob platenia zvolí kupujúci v procese objednávania tovaru na webovej stránke nákupného portálu) je uvedený v objednávkovom formulári s celkovým vyčíslením nákladov. Platiť za tovar môže zákazník prostredníctvom platobnej brány ​CardPay, ktorá umožňuje klientom ktorejkoľvek banky doma i v zahraničí, vlastniacim platobnú kartu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club International platiť online.

Pri voľbe zákazníka – platba CardPay (platobnou kartou cez internet), bude kupujúci presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné údaje pre vykonanie úspešnej platby. Po overení platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny bude automatický odpočítaná z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

5.             Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok. Predávajúci upozorňuje zákazníka, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.). Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

6.             Kúpna cena je splatná pri objednaní tovaru.

7.         Iné poplatky: výška kúpnej ceny tovaru, vrátane všetkých dodatočných poplatkov (napr. súvisiacich s formou platby a formou doručenia tovaru), sú uvedené v objednávkovom formulári a to pred samotným vykonaním objednávky.

8.         Základným platidlom je mena EURO. Znak: €.

9.         Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.

10.       Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.


ČLÁNOK 4. - Dodanie tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite.
2. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ktorý sa vzťahuje aj na nákup tovaru a služieb cez internet, ak sa predávajúci a spotrebiteľ (kupujúci) nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

3.         Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doručovateľ/kuriér nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa Všeobecných obchodných podmienok a právnych predpisov.

4.         Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky (výlučne na území krajín v Európskej únii) a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu kupujúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Dodanie tovaru mimo územia EÚ alebo inej osobe bez oprávnenia k prijatiu tovaru nie je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. V prípade špeciálnej požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené kupujúcemu elektronicky.

5.         Dodanie tovaru predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných, kuriérskych a zásielkových spoločností).

6.         Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

7.         Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

8.         Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne uvedenou adresou prijímateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím v mieste dodania. Nebezpečenstvo poškodenia tovaru a zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na kupúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. V prípade, že kupujúci neprevzal tovar pri prvom pokuse o doručovanie, prechádza nebezpečenstvo poškodenia tovaru a zodpovednosť za škodu na tovare na kujúceho dňom, kedy kupujúci neprevzal tovar pri prvom pokuse o doručovanie.

9.         Prepravovaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení (balíkov/zásielok). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom, je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín elektronicky oznámiť predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky o neoprávnenom otvorení zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a tovar bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

10.       Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia tovaru, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať tovar. Prevzatím tovaru sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení tovaru v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

11.       Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

12.       Ak kupujúci odmietne tovar bezdôvodne prevziať, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke alebo na adrese sídla spoločnosti a vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne tovar ani do 30 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie tovaru, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká a predávajúcemu vzniká voči kupujúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 EUR.

13.       Vznik zmluvy a platnosť tohto právneho úkonu, upravuje Občiansky zákonník, ako aj možnosť jej zrušenia, tak zo strany kupujúceho, ako aj predávajúceho. Zákon určuje niektoré možnosti zrušenia a dovoľuje aj dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim o stornovaní. Dôvodom môže byť napríklad aj technická chyba v systéme internetového obchodu.


ČLÁNOK 5. - Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1.         Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku, bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní, odo dňa kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar, t.j. táto lehota sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.

2.         Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením v písomnej podobe (na adresu predávajúceho uvedenú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo elektronicky na príslušnú adresu uvedenú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, resp. využitím iných prostriedkov pri zachovaní písomnej podoby).

3.         Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle (odošle) oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14. deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť, resp. ak koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.

4.         Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil spotrebiteľ  v súvislosti s uzavretím zmluvy (kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru). To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Spotrebiteľovi sa teda vracia poštovné do výšky najlacnejšej formy poštovného uvedeného na web stránke e-shopu. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady spotrebiteľom, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená v lehote 14 dní, podmienkou je však doručenie vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

5.         Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

6.         V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.


7.         Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

8.         Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky a pod.

9.         Predávajúci týmto zároveň spotrebiteľovi odporúča (avšak nepodmieňuje), aby v prípade uplatnenia práva odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku v lehote 14 dní, spotrebiteľ predávajúcemu doručil písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy spolu s vráteným tovarom, čím dôjde k urýchleniu vrátenia všetkých platieb (nákladov) v súvislosti s uzavretím zmluvy.

10.       Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku. Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr v deň expedície tovaru zo skladu, a to telefonicky alebo emailom. Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v týchto obchodných podmienkach a na webovej stránke predávajúceho.

11.       Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Tovar, v prípade, ak sú dané zákonné dôvody, musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

12.       Tovar musí byť vrátený nepoškodený, bez známok opotrebenia. Kupujúci / spotrebiteľ má právo tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil jeho vlastnosti a funkčnosť. Ak je však tovar poškodený, rozbitý, nefunkčný, opotrebovaný, zjavne nosený,  kupujúci / spotrebiteľ je v takomto prípade zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru.

13.       Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar bez udania dôvodu v týchto prípadoch:

-          predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
-          predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
-          predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
-          predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

-          predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 

14.       Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy:
Attila Baláž
Hronska 3375/137
974 01 Banska Bystrica- Šalková
Slovakia
+421 917 352 510
info@izzyshop.eu


Článok 6. - Ostatné ustanovenia

1.         Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Subjektom riešenia sporov mimosúdnou cestou je “Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27” resp. iná príslušná oprávnená osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov.

2.         ​Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho. Znenie reklamačného poriadku je umiestnené v e-shope link.

3.         ​Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

4.         ​Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

5.         ​Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
6.         ​Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

7.         ​Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.11.2020