NOW FREE EXPRESS SHIPPING TO YOUR ADDRESS

Terms & Conditions IZZYMARKET

Terms & Conditions IZZYMARKET

„IZZY MARKET“  je projekt, ktorý sprostredkováva predaj rôznych štýlových vecí a produktov od súkromných fyzických osôb, ktorí fungujú na tomto webe ako samostatní predajcovia.
Prevádzkovateľom internetového marketu (ďalej len „internetový market”) umiestneného na internetovej doméne
www.izzyshop.eu (ďalej len „internetová doména”) je: Attila Baláž
Hronska 3375/137
974 01 Banska Bystrica- Šalková
Slovakia

IČO: 53390946
DIČ: 1126030488

+421 917 352 510

ktorý je zabezpečuje predaj a nákup rôznych štýlových vecí, ktoré sú nové alebo málo používané a ich majitelia sa rozhodli ich predať. Prevádzkovateľ tejto domény je komisionárom a zabezpečuje predaj tovaru pre predávajúceho ako komitenta.

Ako predávať

1.             V prípade záujmu o predaj tovaru prostredníctvom internetového marketu, predávajúci zašle fotky tovaru, ktorý má záujem predať, prostredníctvom na to určeného formulára objednávky, v ktorom predávajúci zadefinuje tovar a špecifikuje jeho základné vlastnosti ako značka, druh, veľkosť, stav tovaru a určí minimálnu cenu, za ktorú je ochotný predmetný tovar predať. Komisionár následne túto objednávku posúdi, posúdi zároveň podľa fotiek kvalitu tovaru a následne zašle predávajúcemu potvrdenie objednávky alebo túto objednávku odmietne, v prípade ak tovar nezodpovedá požiadavkám predaja na tomto internetovom markete. Komisionár si vyhradzuje právo odsúhlasiť uverejnenie tovaru na tomto internetovom markete, nakoľko zabezpečuje predaj vecí dobrej kvality a tieto požiadavky je potrebné kontrolovať a dodržiavať.

2.             Potvrdením objednávky predávajúceho komisionárom vzniká medzi predávajúcim, ako komitentom a komisionárom zmluvný vzťah – komisionárska zmluva. Po potvrdení objednávky komisionárom následne tento zabezpečí bližší popis tovaru, určí predajnú cenu, ktorá nesmie byť nižšia, ako cena požadovaná predávajúcim v objednávke a následne umiestni tovar na internetový market. Určiť cenu tovaru na internetovom markete je výhradným právom komisionára.

3.             Predávajúci je oprávnený vykonať kroky smerujúce k predaju tovaru iným spôsobom ako cez tento internetový market. V prípade, že predávajúci získa príležitosť predať tovar inak ako cez tento internetový market, je predávajúci povinný bezodkladne o tom informovať komisionára.

4.             V prípade, že tretia osoba prejaví záujem o tovar a tovar objedná prostredníctvom internetového marketu a zaplatí zaň kúpnu cenu zverejnenú na internetovom markete, komisionár sa zaväzuje bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu a vyzvať ho na doručenie tovaru komisionárovi. Po zaslaní objednávky zo strany kupujúceho bude tovar označený komisionárom na internetovom markete ako predaný, až kým nedôjde k jeho doručeniu kupujúcemu. Následne komisionár stiahne uvedený produkt z internetového marketu.

5.             Predávajúci je povinný zaslať tovar komisionárovi v lehote do 2 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy komisionára na doručenie tovaru.

6.             Komisionár po obdržaní tovaru, tovar skontroluje, či zodpovedá vlastnosťami a kvalitou tovaru, špecifikovanému predajcom a následne tovar zašle kupujúcemu. Po odoslaní tovaru kupujúcemu sa komisionár zaväzuje bez zbytočného odkladu zaslať predávajúcemu kúpnu cenu, ktorú špecifikoval predávajúci v objednávke. Zvyšná časť kúpnej ceny, ktorú komisionár prijal od kupujúceho predstavuje odplatu za vykonanú činnosť pre komitenta – predaj tovaru a patrí komisionárovi.

7.             Komisionár je oprávnený, po obdržaní tovaru, ktorý nezodpovedá vlastnosťami a kvalitou tovaru, špecifikovanému predávajúcim, odstúpiť od komisionárskej zmluvy a vzniká mu nárok voči predávajúcemu na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50EUR.

 

Povinnosti komisionára a predajcu

Predávajúci je povinný dodržiavať nasledujúce základné pravidlá:

1.              Predaj tovaru kupujúcim zabezpečuje pre predávajúceho, ako komitenta, komisionár a to vo vlastnom mene a na účet komitenta. Z predaja tovaru kupujúcemu vznikajú práva a povinnosti komisionárovi, ktorý je zodpovedný za plnenie povinností voči kupujúcemu z titulu dodania tovaru a zodpovednosti za vady tovaru.

2.              Komisionár je povinný Kupujúceho riadne informovať o podmienkach a možnosti vrátenia produktu, o spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.

3.              Predávajúci ručí za vlastnosti a kvalitu tovaru, ktoré špecifikoval v objednávke

4.              Predávajúci je povinný pravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobku, konkrétne:

    • všetky informácie dôležité pre používanie výrobku
    • spôsob použitia a údržby výrobku, nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, podmienky uchovávania a skladovania výrobku (pri výrobku, ktorý obsahuje osobitný alebo inak špecifický materiál, s ktorým treba zaobchádzať inak ako je bežné alebo ktorého úžitkové vlastnosti sú obmedzené, musí túto skutočnosť oznámiť Kupujúcemu).

5.              Predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi, nesmie konať a propagovať tovar, ktorý by bol v rozpore so vžitými tradíciami, ktorý vykazuje známky diskriminácie alebo vybočenie z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku.

6.              Predávajúci nesmie ponúkať a predávať výrobok, ktorý je chránený autorskými alebo inými právami. Predávajúci nesmie ponúkať a predávať výrobok, ktorý je falzifikát.

7.              Predávajúci berie na vedomie, že oznámením o vytvorení objednávky kupujúcim na internetovom markete, sa vytvára záväzná rezervácia tovaru v prospech Kupujúceho.

8.              Za porušenie povinností predávajúceho, špecifikovaných v týchto podmienkach marketu, je komisionár oprávnený okamžite odstúpiť od komisionárskej zmluvy, ktorá vznikla potvrdením objednávky predávajúceho. Komisionár následne po odstúpení od zmluvy stiahne ponuky tovaru predávajúceho z internetového marketu a predávajúci je povinný zaplatiť komisionárovi zmluvnú pokutu vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru v internetovom markete a kúpnou cenou určenou predávajúcim v objednávke predávajúceho na predaja tovaru.

 

Ako nakupovať

1.             Tovar si kupujúci vyberá z jednotlivých kategórií v našom internetovom markete. Vybraný tovar si môže kupujúci objednať (vložiť do Košíka) a to vo vlastnostiach, kvalite a za cenu uvedenú pri špecifikácii tovaru.

2.             Následne po zaslaní objednávky kupujúcim, komisionár preverí dostupnosť tovaru a do 48 hodín zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky. Týmto momentom dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a komisionárom, čím medzi nimi vzniká záväzkový vzťah so vzájomnými právami a povinnosťami.  Kupujúci platí preddavok na kúpnu cenu pri objednávke tovaru v tomto internetovom markete prostredníctvom platobnej brány.

3.             Po obdržaní kúpnej ceny od kupujúceho, komisionár vyzve predávajúceho na dodanie tovaru na adresu komisionára, ktorý tovar skontroluje a následne bez zbytočného odkladu tovar zašle kupujúcemu. V prípade, že tovar nezodpovedá vlastnosťami a kvalitou tovaru, špecifikovanému predávajúcim, komisionár bez zbytočného odkladu vráti zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu.

4.             Všetky ceny v internetovom markete sú uvedené ako ceny konečné. Pri objednávke tovaru je kupujúci zároveň informovaný aj cene poštovného, ktorá nie je zahrnutá v cene tovaru.  

5.             Kupujúci berie na vedomie, že v prípade jednej objednávky viacero tovarov, tieto môžu pochádzať od rôznych predávajúcich, čiže je potrebné objednaný tovar posudzovať jednotlivo.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1.         Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku, bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní, odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar, t.j. táto lehota sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.

2.         Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy komisionára, ktorý vo vzťahu ku kupujúcemu vystupuje ako predávajúci, jednoznačným vyhlásením v písomnej podobe (na adresu uvedenú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo elektronicky na príslušnú adresu uvedenú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, resp. využitím iných prostriedkov pri zachovaní písomnej podoby).

3.         Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle (odošle) oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14. deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť, resp. ak koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.

4.         Po odstúpení od zmluvy vráti komisionár, ako predávajúci, kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy (kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru). To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci  zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý komisionár ponúka. Kupujúcemu sa teda vracia poštovné do výšky najlacnejšej formy poštovného uvedeného na web stránke e-shopu. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená v lehote 14 dní, podmienkou je však doručenie vráteného tovaru späť na adresu komisionára alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

5.         Komisionár je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

6.         V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu komisionára uvedenú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.


7.         Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru.


8.         Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi kupujúcim a komisionárom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky a pod.

9.         Komisionár týmto zároveň kupujúcemu odporúča (avšak nepodmieňuje), aby v prípade uplatnenia práva odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku v lehote 14 dní, kupujúci doručil písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy spolu s vráteným tovarom, čím dôjde k urýchleniu vrátenia všetkých platieb (nákladov) v súvislosti s uzavretím zmluvy.

10.       Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku. Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr v deň expedície tovaru zo skladu, a to telefonicky alebo emailom. Kontaktné údaje komisionára ako predávajúceho sú uvedené v týchto obchodných podmienkach a na webovej stránke.

11.       Komisionár nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Tovar, v prípade, ak sú dané zákonné dôvody, musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

12.       Tovar musí byť vrátený nepoškodený, bez známok opotrebenia. Kupujúci / spotrebiteľ má právo tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil jeho vlastnosti a funkčnosť. Ak je však tovar poškodený, rozbitý, nefunkčný, opotrebovaný, zjavne nosený,  kupujúci / spotrebiteľ je v takomto prípade zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru.

13.       kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar bez udania dôvodu v týchto prípadoch:

-          predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
-          predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
-          predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
-          predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

-          predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 

14.       Kontaktné údaje komisionára ako predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy: Attila Baláž
Hronska 3375/137
974 01 Banska Bystrica- Šalková
Slovakia

IČO: 53390946
DIČ: 1126030488

+421 917 352 510

Záverečné ustanovenia

1.             Tieto podmienky internetového marketu sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

2.             Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami internetového marketu sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

3.             Predávajúci a ​Kupujúci vyhlasujú, že sa oboznámili s týmito podmienkami internetového marketu a zaväzujú sa ich dodržiavať.

4.             Komisionár si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok internetového marketu. Podmienky internetového marketu alebo ich zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke sprostredkovateľa. Právne vzťahy vyplývajúce z predaja tovaru na tomto internetovom markete sa spravujú vždy podmienkami internetového marketu účinnými v čase potvrdenie objednávky sprostredkovania predaja tovaru predávajúceho a v čase potvrdenia objednávky tovaru kupujúcim.

7.         ​Tieto podmienky internetového marketu nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.11.2020